T
öölepinguseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13120899 


Lisaks: „Alaealistele lubatud kergemad tööd“ https://www.riigiteataja.ee/akt/13191258

Euroopa Liidu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:216:0012:007:ET:HTML